top of page

Regulamin

 1. Osoby dokonujące rezerwacji, zwane dalej Uczestnikami, w Continuum Escape Room, zwanej dalej Organizatorem, poprzez stronę internetową, telefonicznie lub osobiście na miejscu za pośrednictwem pracownika, zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu.

 2. Udział w grze mogą brać udział wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia. Osoby, które nie skończyły 18 lat, w szczególnych przypadkach mogą wziąć udział w grze ale tylko i wyłącznie będąc pod opieką osoby, która ukończyła 18 lat i po wypełnieniu stosownego oświadczenia.

 3. Do gry nie mogą przystąpić osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź innych środków odurzających.

 4. Osoby cierpiące na epilepsję, klaustrofobię, arachnofobię, choroby serca, astmę i inne poważne dolegliwości oraz kobiety w ciąży biorą udział w grze na własną odpowiedzialność. 

 5. Uczestnicy zobowiązani są do nieużywania brutalnej siły fizycznej w celu rozwiązania poszczególnych zagadek. W przypadku celowego uszkodzenia elementów znajdujących się w Pokoju przez Uczestników, będą oni zobligowani do poniesienia kosztów ich naprawy. 

 6. Podczas gry zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer i innych urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz. 

 7. Przewidywany czas gry wynosi 60 minut, może być on skrócony lub wydłużony w szczególnych przypadkach.

 8. Organizator ma prawo do odmowy rozpoczęcia gry, gdy Uczestnik nie pojawi się  w lokalu będącym miejscem odbywania się gry, w terminie wcześniej przez niego zarezerwowanym. Akceptowalnym przez Organizatora marginesem godzinowym jest maksymalnie 15 minut więcej od godziny wybranej podczas rezerwacji.

 9. Organizator ma prawo przerwać grę i wyprosić Uczestników gdy zauważy, że ich zachowanie będzie odbiegało od ogólnie przyjętych norm.

 10. Organizator zastrzega sobie prawa do przerwania lub nie rozpoczęcia gry w przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad przez Uczestników. 

 11. Uczestnik ma prawo odwołać wcześniej dokonaną rezerwację do 24 godzin przed wybranym przez Uczestnika terminem. W przeciwnym wypadku Organizator ma prawo do odmowy rezygnacji z wybranego terminu, co wiąże się z pobraniem uiszczonej wcześniej opłaty.  

 12. Organizator ma prawo do odwołania dokonanej przez Uczestnika rezerwacji bez konieczności podania przyczyny. 

 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zachowania mogącego narazić na utratę zdrowia lub uszkodzenie mienia osób trzecich. 

 14. Uczestnicy oświadczają, że biorą udział w grze na własną odpowiedzialność. 

bottom of page